Informacje ANR

23 lipca 2015 - Zbigniew Posacki

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH – ODDZIAŁ TERENOWY we WROCŁAWIU, działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity w Obwieszczeniu MRiRW Dz. U. z 26.09.2013 r. poz. 1142) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzących z byłego PFZ Wołów.

Wykaz obejmuje:

I. Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Lubiąż, gmina Wołów, powiat wołowski, woj. dolnośląskie, w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 601/2 AM3

W skład nieruchomości wchodzi:

grunt o powierzchni 0,5700 ha (0,5700 ha użytków rolnych), stanowiących 0,7125 ha przeliczeniowych,
w tym:

- trwałe użytki zielone o powierzchni 0,57 ha - w klasie: PsIII- 0,57 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi: 5,50 dt pszenicy

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce – Gmina Wołów – strefa IX, z dnia 24.10.2013 r., działka nr: 601/2 obręb Lubiąż leży w obszarze oznaczonym symbolem: R/11 – dla którego ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze – uprawy polowe.

Działka ta znajduje się w granicach: Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie kod PLH020018, obszaru specjalnego ochrony ptaków natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” kod PLB020008, a także w obszarze strefy „K” ochrony krajobrazu. Ponadto na działce nr 601/2 występują stanowiska roślin chronionych. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych i ochronę oznaczonych na rysunku planu: pomników przyrody, roślin chronionych oraz zwierząt chronionych na obszarze ich występowania. Obszary Natury 2000 należy chronić zgodnie z zasadami obowiązującymi na Obszarze Natura 2000.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze WR1L/00041308/9 przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IX Wydział Zamiejscowy w Wołowie.

II.Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Lubiąż, gmina Wołów, powiat wołowski, woj. dolnośląskie, w granicach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1019, 1020 AM 3

W skład nieruchomości wchodzi:

grunt o powierzchni 0,5500 ha (0,5500 ha użytków rolnych), stanowiących 0,3385 ha przeliczeniowych,
w tym:

- grunty rolne o powierzchni 0,45 ha - w klasach: RIIIb- 0,07 ha, RIVb- 0,08 ha, RV – 0,30 ha;

- trwałe użytki zielone o powierzchni 0,10 ha - w klasie: ŁIV- 0,10 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi: 3,00 dt pszenicy

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce – Gmina Wołów – strefa IX, z dnia 24.10.2013 r., działki nr: 1019, 1020 obręb Lubiąż leżą w obszarze oznaczonym symbolem: R/7 – dla którego ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze – uprawy polowe.

Działki te znajdują się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, a na ich obszarze zlokalizowane są stanowiska archeologiczne. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze WR1L/00041308/9 przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IX Wydział Zamiejscowy w Wołowie.

III. Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Lubiąż, gmina Wołów, powiat wołowski, woj. dolnośląskie, w granicach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 680, 681 AM 3

W skład nieruchomości wchodzi:

grunt o powierzchni 0,76 ha (0,76 ha użytków rolnych), stanowiących 0,2310 ha przeliczeniowych,
w tym:

- trwałe użytki zielone o powierzchni 0,76 ha - w klasach: PsIV- 0,19 ha, PsV- 0,06 ha, PsVI – 0,51 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi: 1,50 dt pszenicy

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce – Gmina Wołów – strefa IX, z dnia 24.10.2013 r., działki nr: 557, 558 obręb Lubiąż leżą w obszarze oznaczonym symbolem: UK/3 – dla którego ustala się przeznaczenie na tereny obiektów sakralnych i kultury, ustalone jako cele publiczne. Działki te znajdują się w granicach: Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie kod PLH020018, obszaru specjalnego ochrony ptaków natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” kod PLB020008, a także w obszarze strefy „K” ochrony krajobrazu.

I. Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Lubiąż, gmina Wołów, powiat wołowski, woj. dolnośląskie, w granicach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 568, 570, 571, 572, 573 AM 3

W skład nieruchomości wchodzi:

grunt o powierzchni 3,2900 ha (3,2900 ha użytków rolnych), stanowiących 4,0375 ha przeliczeniowych,
w tym:

- trwałe użytki zielone o powierzchni 3,23 ha - w klasie: PsIII- 3,23 ha;

- grunty pod stawami o powierzchni 0,06 ha – w klasie: Wsr- 0,06 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi: 30,00 dt pszenicy

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce – Gmina Wołów – strefa IX, z dnia 24.10.2013 r., działki nr: 568, 570, 571, 572, 573 obręb Lubiąż leżą w obszarze oznaczonym symbolem: Rł/53 – dla którego ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze, łąki, pastwiska, nieużytki.

Działki te znajdują się w granicach: Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie kod PLH020018, obszaru specjalnego ochrony ptaków natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” kod PLB020008, a także w obszarze strefy „K” ochrony krajobrazu. Ponadto na działce nr 568 występują stanowiska roślin chronionych. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych i ochronę oznaczonych na rysunku planu: pomników przyrody, roślin chronionych oraz zwierząt chronionych na obszarze ich występowania. Obszary Natury 2000 należy chronić zgodnie z zasadami obowiązującymi na Obszarze Natura 2000.

II.Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Lubiąż, gmina Wołów, powiat wołowski, woj. dolnośląskie, w granicach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 737, 738 AM 3

W skład nieruchomości wchodzi:

grunt o powierzchni 1,0100 ha (1,0100 ha użytków rolnych), stanowiących 1,1725 ha przeliczeniowych,
w tym:

- trwałe użytki zielone o powierzchni 1,01 ha - w klasach: PsIII- 0,83 ha, Ps IV- 0,18 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi: 8,50 dt pszenicy

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce – Gmina Wołów – strefa IX, z dnia 24.10.2013 r., działki nr: 737, 738 obręb Lubiąż leżą w obszarze oznaczonym symbolem: R/7 – dla którego ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze – uprawy polowe.

Działki te znajdują się w granicach: Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie kod PLH020018, obszaru specjalnego ochrony ptaków natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” kod PLB020008, a także w obszarze strefy „K” ochrony krajobrazu i strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. Natomiast Obszary Natury 2000 należy chronić zgodnie z zasadami obowiązującymi na Obszarze Natura 2000.

III. Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Lubiąż, gmina Wołów, powiat wołowski, woj. dolnośląskie, w granicach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 557, 558 AM 2

W skład nieruchomości wchodzi:

grunt o powierzchni 2,1000 ha (2,1000 ha użytków rolnych), stanowiących 3,3680 ha przeliczeniowych,
w tym:

- grunty rolne o powierzchni 2,10 ha - w klasach: RIIIa- 1,86 ha, RIIIb- 0,14 ha, RIVa – 0,10 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi: 27,00 dt pszenicy

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce – Gmina Wołów – strefa IX, z dnia 24.10.2013 r., działki nr: 557, 558 obręb Lubiąż leżą w obszarze oznaczonym symbolem: R/4 – dla którego ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze – uprawy polowe. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

IV. Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Lubiąż, gmina Wołów, powiat wołowski, woj. dolnośląskie, w granicach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1028, 1030/2 AM 3

W skład nieruchomości wchodzi:

grunt o powierzchni 1,8600 ha (1,8600 ha użytków rolnych), stanowiących 1,2875 ha przeliczeniowych,
w tym:

- grunty rolne o powierzchni 1,86 ha - w klasach: RIIIa- 0,11 ha, RIVa- 0,25 ha, RIVb – 0,68 ha, RV – 0,82 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi: 10,50 dt pszenicy

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce – Gmina Wołów – strefa IX, z dnia 24.10.2013 r., działki nr: 1028, 1030/2 obręb Lubiąż leżą w obszarze oznaczonym symbolem: R/17 – dla którego ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze – uprawy polowe.

Działki te znajdują się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Na działce nr 1028 znajduje się stanowisko archeologiczne nr 39/59/76-23 AZP. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

Umowy dzierżawy wszystkich nieruchomości zostaną zawarte na okres do dnia 30.11.2020 roku z możliwością przedłużenia.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 15.07.2015 roku do
30.07.2015 roku w siedzibach Urzędu Miasta i Gminy Wołów, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie wsi Lubiąż oraz na stronie internetowej www.anr.gov.pl.

Nieruchomości będą wydzierżawione w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 4, tel. 71 35 63 919 wew. 422; e-mail: aherbut@anr.gov.pl

Sporządziła: Anna Herbut

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772990