Modernizacja izby muzealnej – zgłoszenia dotyczące realizacji zadania

5 stycznia 2015 - Zbigniew Posacki

Modernizacja izby muzealnej – zgłoszenia dotyczące realizacji zadania

Stowarzyszenie Lubiąż w związku z realizacją projektu ”Słoneczna energia w Krainie Łęgów Odrzańskich” zwraca się z prośbą o składanie propozycji na realizację zadania wg poniższej specyfikacji: modernizacji pomieszczeń w budynku izby muzealnej polegających na:

- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej – docieplenie dachu – 50 m2

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli poilietylenowej – docieplenie dachu – 50 m2

- Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo – kartonowych mocowanych do stropu – 50 m2

- Wymiana stropu wraz montażem desek podłogowych – 48 m2

- Montaż 2 okien dachowych

Szczegółowy zakres prac określa kosztorys, znajdujący się do wglądu u Zamawiającego. Wszelkie materiały budowlane, sprzęt i surowce zostaną zapewnione przez Wykonawcę.

Zakres prac może ulec zmianie. Zmiany zostaną określone w kosztorysie powykonawczym, na podstawie którego wykonawca może otrzymać zwiększone wynagrodzenie, nie większe jednak niż 12.000 zł brutto.

Ponadto w ramach umowy oferent zobowiązuje się do wykonania i montażu schodów drewnianych.

Miejsce montażu: budynek izby muzealnej znajdujący się w Lubiążu, przy ul. Św. Jadwigi 2a, dach dwuspadowy, dz. Nr 373

Termin wykonania zamówienia:

14 dni od dnia podpisania umowy

Oferta powinna zawierać:

1. Dane oferenta

2. Cenę brutto za wykonanie usługi w zakresie zapytania (cena powinna zawierać wszelkie koszty poniesione przez wykonawcę podczas wykonywania zamówienia);

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena – 100 %

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia 15 stycznia 2015 r. do godziny 16.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stowarzyszenie@lubiaz.pl lub bezpośrednio u Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do realizacji zamówienia i zawarcia umowy, szczególnie w przypadku, gdy wysokość zamówienia przekroczy budżet zaplanowany dla tego zadania.

Płatność: przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku VAT i podpisania protokołu odbioru.

Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3773049