Nieruchomość do sprzedaży

26 listopada 2014 - Zbigniew Posacki

Wykaz numer WRO-P-1944-2014.MP

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz. U. z roku 2012 poz. 1187), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. poz. 540 z 2012 roku), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012 roku w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. poz. 208 z 2012 roku), ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity - Dz. U. poz. 803 z 2012 roku) oraz zarządzenia Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych nr 07/2013 z dnia 16.01.2013 i nr 29/13 z dnia 05 grudnia 2013 roku, podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa pochodzącą ze zlikwidowanego PFZ gm. Wołów pow. wołowski.

Wykaz obejmuje:

1. Nieruchomość rolną niezabudowaną, położoną w obrębie Lubiąż, gmina Wołów, powiat wołowski, woj. dolnośląskie w granicach działki oznaczonej nr 165/2 AM 1,

W skład nieruchomości wchodzi:

Grunt o ogólnej powierzchni 0,6700 ha co stanowi 0,3180 ha przeliczeniowego.

Na powierzchnię tę składają się:

· Pastwiska trwałe o pow. 0,60000 ha w klasach: PsIV-0,3800ha, PsVI- 0,2200ha

· Pozostałe grunty o pow. 0,0700ha w klasach: Rowy –W- 0,0200ha, Grunty pod stawami –Wsr-0,0500ha

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów, które są zgodne z wewnętrzną ewidencją gruntów ANR

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00041308/9 przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IX Wydział Zamiejscowy w Wołowie.

Cena nieruchomości wynosi: 13.800,00 (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych)

cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto--stawka VAT w części – 23%, w części ZW

Dla w/w nieruchomości brak możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Środki finansowe z kredytów bankowych musza wpłynąć na konto Agencji przed zawarciem umowy sprzedaży.

· Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu wsi Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce, w gminie Wołów Strefa IX zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie Nr LIII/337/2013 z dnia 24 października 2013r. opublikowaną z Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2013r. pozycja 5851 działka 165/2 leży w obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem Rł/6, WS/4 oraz:

-w obszarze GZWP nr 319 „Subzbiornik Prochowice – Środa Śląska”

- w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oznaczonych na planie symbolem OW

- w obszarze strefy „K” ochrony krajobrazu

- w obszarze zalewu z 1997r.

- obszarze zalewu Q 1%

- na terenie Obszaru Specjalnego Ochrony ptaków Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” kod PLB020008

- na terenie Obszaru Specjalnego siedlisk Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” kod PLB020018

(1-56) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze, łąki , pastwiska, nieużytki; ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych

WS (1-15) – tereny wód otwartych, płynących i stawów rekreacyjnych

· Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków informuje, że w sąsiedztwie działki zlokalizowane są stanowiska archeologiczne nr 7/26/76-23 AZP (znalezisko luźne kultury łużyckiej) 8/27/76-23 AZP ( wg archiwum znalezisko luźne z neolitu. Ziemne roboty budowlane związane z realizacją inwestycji ingerujących w obecny poziom użytkowy bezwzględnie muszą być prowadzone po uzgodnieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim obserwatorem Zabytków i uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę ( a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę- przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych) należy uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową (wyprzedzających inwestycję w obrębie stanowiska) przez uprawnionego archeologa na koszt Inwestora.

Działka położona jest na ternie historycznego układu ruralistycznego Lubiąża, który na mocy art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 18.03.2010 o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 75 poz. 474) objęty został ochrona konserwatorską poprzez umieszczenie w wykazie zabytków przeznaczonych do ujecia w ewidencji gminnej. Wszelkie inwestycje w jego obrebie wymagaja uprzedniego uzyskania stanowiska konserwatorskiego. Zagospodarowanie działki musi być zgodne z ustaleniami mpzp Gminy Wołów

· Zgodnie z opinią Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu działka 165/2 graniczy z rowem R-2. Powyższy rów wg ewidencji urządzeń prowadzonej przez tut. Zarząd stanowi urządzenie melioracji wodnej szczegółowej i nie znajduje się w administracji i utrzymaniu DZMIUW we Wrocławiu. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (DZ.U z 2012r. poz 145 t.j.) „utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej- do tej spółki wodnej.” W przypadku zmiany sposobu użytkowania gruntów odwadnianych przez rowy melioracyjne, ze sposobu rolniczego na budowlany, następują zmiany warunków pracy tych rowów (występują znaczne spływy wód opadowych w krótkim okresie czasu). Dlatego też, należałoby rozważyć konieczność opracowania koncepcji przebudowy tych urządzeń melioracyjnych, aby wyeliminować niekorzystny ich wpływ na tereny sąsiednie.

· RZGW wnosi uwagi do zamiaru sprzedaży przedmiotowej działki: działka była częściowo zalana wodami powodziowymi rzeki Odry w 1997r. oraz znajduje się w zasięgu wód powodziowych Q10% według „Mapy terenów zalewowych w dolinie rzeki Odry na obszarze woj. Dolnośląskiego Wrocław, 2007r”. W opinii RZGW nie należy zmieniać dotychczasowego sposobu użytkowania działki ani nie wprowadzać na tym obszarze nowej zabudowy. .

UWAGA:

Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy. Dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Na podstawie art. 29 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje m.in. byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 01.01.1992 roku, pod warunkiem wykazania, że przejęcie własności nieruchomości było następstwem arbitralnych czynności organów władzy i wbrew woli osoby zainteresowanej.

W przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez byłego właściciela lub jego spadkobierców ANR przeznaczy nieruchomość do sprzedaży kolejnemu podmiotowi - zgodnie z art. 29 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, któremu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości, w kolejności ustalonej w art. 29 ust. 1 f), a w razie braku takiego podmiotu, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu, którego warunki zostaną określone w ogłoszeniu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości za cenę określoną w niniejszym wykazie – zawiadomieniu, o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości do Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 4, tel. 71 35 63 919 wew. 767 w terminie 35 dni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości wraz z dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienie do pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości.

Oddział terenowy (filia) Agencji zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.

Zgodnie z art. 28a ust. 1 cytowanej ustawy sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 hektarów.

Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Agencji.

Agencja zastrzega umowne prawo odkupu na następujących warunkach:

Zgodnie z oświadczeniem stron, w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości zastrzega się umowne prawo odkupu wykonywane przez Agencję na rzecz Skarbu Państwa w okresie pięciu lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Jednocześnie do wykonania prawa odkupu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

Prawo odkupu może zostać wykonane przez Agencją zarówno w odniesieniu do całej nieruchomości, jak i w odniesieniu do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas właścicielem tej nieruchomości, gdy:

a) nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne w związku z uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmianą dotychczasowego planu albo wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) w uchwalonym lub zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość ta została przewidziana na cele nierolne,

c) podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z projektem tego planu nieruchomość ma być przeznaczona na cele nierolne,

d) podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego studium nieruchomość przewidziana ma być na cele nierolne,

e) wojewoda lub starosta wszczął postępowanie o wydanie decyzji, na podstawie której nieruchomość podlegałaby wywłaszczeniu albo z mocy prawa stałaby się własnością odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

f) ujawniony został fakt, iż w skład nieruchomości wchodzą złoża surowców naturalnych, które nie zostały uwzględnione przy określaniu wartości tej nieruchomości na potrzeby ustalenia ceny sprzedaży,

g) nastąpiło lub ma nastąpić zbycie nieruchomości lub jej części przez Kupującego,

h) wydano decyzję o warunkach zabudowy (decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowej lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano konkretną lokalizację elektrowni wiatrowej na przedmiotowej nieruchomości.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym- z możliwością wykorzystania przez podmiot uprawniony prawa pierwszeństwa w nabyciu w oparciu o art. 29 ust. 1 w/w ustawy, a w przypadku rezygnacji z tego prawa –w trybie przetargu, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 13.11.2014 roku do 28.11.2014 roku w siedzibach: Urzędu Miasta i Gminy Wołów, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, Sołectwie wsi Lubiąż, OT ANR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu oraz na stronie internetowej www.anr.gov.pl. Dodatkowo skrót informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości zostanie opublikowany w Gazecie Wyborczej w dniu 13.11.2014r.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 4, tel. 71 35 63 919.


Sporządziła: Marta Puławska Tel. 35 63 919 wew. 767

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772891