Wybór wykonawcy

2 grudnia 2013 - OSP Lubiąż

Zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy do wykonania usługi

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiążu w związku z realizacją projektu ”Ośrodek Szkoleniowo – Wodniacki na Szlaku Odry” zwraca się z prośbą o składanie ofert na realizację zadań wg poniższej specyfikacji:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie podłogi na powierzchni 105,6m2 w piętrze budynku remizy OSP

Remont z modernizacją sanitariatów w budynku remizy OSP

Parametry zamówienia:

Ad 1.

· Przygotowanie podłoża do ułożenia płyt

· Położenie dwóch warstw płyt na mijankę ze szpachlowaniem i szlifowaniem

· Położenie wykładzin PCV z wywinięciem ich na ściany o szerokości pasa 10 cm, silikonowanie spoin

Ad. 2

· Demontaż starych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami 3szt.

· Skucie istniejących okładzin ceramicznych.

· Skucie nie trzymających się podłoża tynków wapiennych.

· Rozebranie nie stabilnej ścianki działowej.

· Skucie spękanej posadzki.

· Demontaż rurociągów żeliwnych i kamionkowych.

· Demontaż rur wodnych.

· Wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych do umywalek szt. 2, muszli typu kompaktów szt. 2, kratki posadzkowej – ściekowej szt. 1, przykanalika o śr. 160, odpowietrzenie pionu sanitarnego.

· Wykonanie nowej posadzki tj. chudy beton, warstwy izolacyjne, właściwa wylewka.

· Postawienie ścianki działowej oddzielającej sanitariaty.

· Potynkowanie istniejących ścian i za zbrojenie ich siatka z klejem.

· Wykonanie rurociągu zimnej i ciepłej wody z rur miedzianych.

· Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 3szt.

· Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 23,74m2

· Położenie płytek ceramicznych na posadzkach 6,5m2

· Wykonanie sufitu.

· Montaż białej ceramiki tj. umywalki 2szt. Muszle kompaktowe z deskami 2szt.

Termin wykonania zamówienia:

30 dni od podpisania umowy.

Oferta powinna zawierać:

1. Dane oferenta

2. Cenę brutto za wykonanie usługi (cena powinna zawierać wszelkie koszty poniesione przez wykonawcę podczas wykonywania zamówienia);

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena brutto za wykonanie usługi – 100%

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia 27 grudnia 2013 r. do godziny 16.00 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: o.s.plubiaz@wp.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do realizacji zamówienia i zawarcia umowy, szczególnie w przypadku, gdy wysokość zamówienia przekroczy budżet zaplanowany dla tego zadania.

Płatność: przelewem w ciągu 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku VAT.

Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3776054