Zapytanie ofertowe

21 czerwca 2014 - Zbigniew Posacki

Zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy i dokonania zakupu

Stowarzyszenie Lubiąż w związku z realizacją projektu ”Turystyczny rozwój Ekomuzeum Cysterskiego” zwraca się z prośbą o składanie ofert na realizację zadań wg poniższej specyfikacji:

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie merytoryczne „Przewonika po Ekomuzum Cysterskim”

Opracowanie merytoryczne „Quest – Wyprawa Odkrywców”

Opracowanie merytoryczne edukacyjnej ścieżki historyczno –przyrodniczej

Parametry zamówienia:

Ad 1.

Przewodnik będzie zawierał opisy, zdjęcia, rysunki, opisy ścieżek, informacje praktyczne, mapy w tym Lubiąża, legendy oraz szczegółowy opis walorów przyrodniczych i zabytkowych Lubiąża i okolic (Gminy Wołów). Liczba stron nie mniej niż: 100, format A5

Publikacja będzie zawierała następujące tematy:

• Informacje krajoznawcze

• Historia Lubiąża

• Zabytki Lubiąża i inne atrakcje turystyczne

• Dziedzictwo Przyrodnicze Lubiąża (w tym rezerwat Odrzysko, Lasek Św, Jadwigi, Natura 2000 - Łęgi Odrzańskie)

• Ekomuzeum Cysterskie oraz wzmianki na temat pozostałych ekomuzeów znajdujących się w Krainie Łęgów Odrzańskich

• Legendy

• Wędkowanie

• Imprezy

• Szlaki i edukacyjne ścieżki

• Informacje praktyczne dla turystów

• Najciekawsze miejscowości Krainy Łęgów Odrzańskich

Przewodnik będzie zawierał co najmniej 80 zdjęć (przyroda, zabytki, imprezy, atrakcje turystyczne) wykonanych na terenie sołectwa Lubiąż

Ad. 2

Opracowanie zbioru 3 Questów - Wyprawa Odkrywców, składających się z wierszowanych wskazówek oraz mapy, które w sposób edukacyjny prowadzą po miejscowości prezentując najciekawsze jej walory (1 wokół klasztoru, 2 po Ekomuzeum Cysterskim).

Quest powinien zawierać – co najmniej 25 zwrotek 4 – wersowych

Krótki opis wprowadzający

Rysunki lub zdjęcia nawiązujące do danego Questu (co najmniej 5)

Orientacyjna mapkę przebiegu Questu

Przeprowadzenie warsztatów ze społecznością lokalną

Ad. 3

Opracowanie merytoryczne ulotki prezentującej edukacyjną ścieżkę historyczno – przyrodniczą w Lubiążu, w tym zdjęcia.

Ulotka będzie zawierać elementy o walorach turystycznych (zabytkowe, przyrodnicze, kulturowe) znajdujące się na ścieżce.

Termin wykonania zamówienia:

30 dni od podpisania umowy.

Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia, przekaże wszelkie autorskie prawa majątkowe do publikacji z możliwością wykorzystania ich przez Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych z możliwością ich modyfikacji.

Przedmioty zamówienia zostaną przekazane w wersji elektronicznej w wersji uwzględniającej ich edycję , mającą na celu podwyższenie walorów artystycznych, merytorycznych publikacji. Szczegóły zamówienia określi odrębna umowa.

Oferta powinna zawierać:

1. Dane oferenta

2. Cenę brutto za wykonanie usługi wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych (cena powinna zawierać wszelkie koszty poniesione przez wykonawcę podczas wykonywania zamówienia);

3. Opis doświadczenia, redagowania podobnych publikacji, wykształcenia, informacja o ew. nagrodach, wyróżnieniach etc.

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena brutto za wykonanie usługi – 60%

2. Opis doświadczenia – 40%

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia 30 czerwca 2014 r. do godziny 16.00 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stowarzyszenie@lubiaz.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do realizacji zamówienia i zawarcia umowy, szczególnie w przypadku, gdy wysokość zamówienia przekroczy budżet zaplanowany dla tego zadania.

Płatność: przelewem w ciągu 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku VAT.

Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772917