Pozyskaj dotację z programu LEADER

4 września 2013 - Zbigniew Posacki
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
działającego na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia

w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"
objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

ogłasza konkurs nr III/2013 na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu następujących działań:


1.    Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 718 298,94  złotych w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 718 298,94 złotych.
2.    Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, limit dostępnych środków: 488 321,57 złotych; w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 156 518,13 złotych a na przedsięwzięcie VI przeznacza się kwotę 331 803,44 zł, z czego 164 608,80 zł na realizację celu 1.6 Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych
3.    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 400 000,00 złotych; w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 200 000,00 złotych a na przedsięwzięcie VI przeznacza się kwotę 200 000,00 złotych, z czego 100 000,00 zł na realizację celu 1.6 Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.
4.    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 100 000,00 złotych. w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 100 000,00 złotych.
Termin składania wniosków: od 16 września 2013 r. do 09 października 2013 r. do godziny 16:00.

Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich, które mieści się w Prochowicach  przy Placu Kopernika 6 (wejście od ul. Jagiellońskiej) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD) wraz z oświadczeniem zgodności wersji papierowej i elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy i instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej LGD „Krainy Łęgów Odrzańskich”: www.lgdodra.pl, w biurze LGD oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl , a w przypadku operacji z pkt. 3, 4 także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

UWAGA: Nabór TEMATYCZNY- dodatkowy nr III/2013 dotyczy tylko nowego rozszerzonego zakresu LSR LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” ujednoliconej w związku z wyborem LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
1.Operacja musi być zgodna z:
- celem ogólnym 1 zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym z dwóch wskazanych  przedsięwzięć  zapisanych w  LSR tj.:
•    II Rozpoznawalna, o wyjątkowych walorach Kraina Łęgów Odrzańskich dla celów szczegółowych:
o    1.2 Animowanie i podtrzymywanie wielokulturowego życia obszaru oraz dbanie o jego zasoby przyrodnicze i spuściznę historyczną
o    1.3 Rozwój bazy i infrastruktury turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury związanej z turystyką wodną
o    1.4 Utworzenie oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby
•    VI e-Kraina Łęgów Odrzańskich dla celów szczegółowych:
o    1.1.    Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
o    1.2.    Animowanie i podtrzymywanie wielokulturowego życia obszaru oraz dbanie o jego zasoby przyrodnicze i spuściznę historyczną
o    1.3.    Rozwój bazy i infrastruktury turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury związanej z turystyką wodną po Odrze
o    1.4.    Utworzenie oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby
o    1.5.    Prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej region Krainy Łęgów Odrzańskich
o    1.6. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych
UWAGA: Przedsięwzięcie II będzie brane pod uwagę tylko wówczas gdy będzie ono zgodne z dodatkowymi działaniami ujętymi w LSR.

2.Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:
- co najmniej 10 punktów w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi
- co najmniej 12 punktów w przypadku działania Małe projekty,
- co najmniej 8 punkty w przypadku dziania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- co najmniej 10 punkty w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”  udziela bezpłatnych konsultacji dot. przygotowania wniosku. Wnioski złożone po upływie określonego w ogłoszeniu terminu nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD w Prochowicach przy Placu Kopernika 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 76/ 858 45 45, e-mail: t.sokolowski@lgdodra.pl; annaperegrym@lgdodra.pl
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wnioski i załączniki

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3773039