Konkurs na stanowisko Kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu

29 stycznia 2013 - Maciej Nejman
Burmistrz  Gminy Wołów
ogłasza konkurs na wolne stanowisko  Kierownika
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia  w Lubiążu ul. Willmanna 23,  56-100 Wołów
Konkurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( DZ. U. z dnia 17 lutego 2012r.)
Kandydaci ubiegający się na stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone
w art. 46 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U.Nr 112,poz. 654) tj:

1. Wymagane kwalifikacje kandydata:
a) wykształcenie wyższe preferowane medyczne – dodatkowy atut to ukończone studia     podyplomowe w zakresie zarządzania służbą zdrowia,
b) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia     podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
2. Wymagane dokumenty, które należy złożyć:
1) podanie o przyjęcie na  stanowisko objęte konkursem,
2) kserokopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania      stanowiska kierownika oraz w przypadku lekarza – dokument potwierdzający prawo      wykonywania zawodu,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) kserokopie świadectw pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt. 1 lit. b
     lub zaświadczenie aktualnego  pracodawcy o spełnieniu tych wymagań,
5) inne dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego      wykonywania obowiązków kierownika, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje      zawodowe kandydata; kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
6) kserokopię dowodu osobistego
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności  do czynności prawnych,
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
10) oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa popełnione umyślnie,
11) oświadczenie o  nieposzlakowanej opinii,
12) o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
13) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego  zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr  101, poz. 926, ze zm.).
14) pisemną koncepcję programową, organizacyjną i ekonomiczną Wiejskiego Ośrodka Zdrowia   w Lubiążu. Dokumenty dotyczące  stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego  Ośrodka Zdrowia w Lubiążu udostępnione są w Wiejskim Ośrodku Zdrowia  w Lubiążu  ul. Willmanna 23.
3. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko  Kierownika  Wiejskiego Ośrodka Zdrowia  w Lubiążu  ul. Willmanna 23”.
w terminie do dnia 28.02.2013r. do godziny 1530 w Punkcie obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego  w Wołowie  Rynek-Ratusz  lub pocztą na adres Urząd Miejski  w Wołowie  Rynek-Ratusz,  56-100 Wołów. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez powołaną Komisję Konkursową Zarządzeniem Nr  4/2013 z dnia 10 stycznia 2013r.  Burmistrza Gminy Wołów.
Przewidywany termin  rozpatrzenia  zgłoszonych ofert ustala się na dzień 28.02.2013r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926) oraz ustawą z z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223, poz.1458).

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772977