Ekomuzeum cysterskie na fotografii

21 sierpnia 2012 - Zbigniew Posacki

Regulamin konkursu fotograficznego „Ekomuzeum cysterskie na fotografii”

 1. Przepisy ogólne

 1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Ekomuzeum Cysterskie na fotografii”. jest Stowarzyszenie Lubiąż zwane dalej Stowarzyszeniem.

 1.2. Celem Konkursu jest promocja Lubiąża w tym Ekomuzeum Cysterskiego

2. Przepisy dotyczące prac

2.1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii, w ramach każdej kategorii

 2.2. Fotografie powinny być nadsyłane/dostarczane w wersji elektronicznej – rozdzielczość zdjęć od 1600x1200 pikseli na płycie CD/DVD do szkoły lub bezpośrednio do organizatora.

 2.3. Do nadesłanych/dostarczonych zdjęć należy dołączyć informacje dotyczące autora: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, wykaz przesłanych prac, krótkie uzasadnienie wyboru przedstawionych motywów oraz podpisane klauzule (w formie oświadczenia):

 A. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Ekomuzeum Cysterskie na fotografii”.” w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).”

 B. „Wyrażam zgodę na wykorzystywanie, w tym publikowanie przez Organizatora nadesłanych przeze mnie prac w ramach konkursu „Ekomuzeum Cysterskie na fotografii”.

 2.4. Prace winny być składane bądź nadsyłane na adres: Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY „Ekomuzeum Cysterskie na fotografii”.

 2.5. Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane autorom.

3. Terminarz

 3.1. Termin trwania Konkursu: od 01.08.2012r. - 30.09.2012.

 3.2. Organizator powołuje 3-osobowe Jury.

 3.3. Ocena prac nastąpi do dnia 15.10.2012r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców.

 3.4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez stronę www.lubiaz.pl.

 3.5. Rozdanie nagród będzie miało miejsce w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i terminie.

 4. Nagrody

 4.1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe (sprzęt audio przenośny, akcesoria komputerowe, karty pamięci, wydawnictwa książkowe) o wartości:

 - za zajęcie I miejsca – 300zł,

- za zajęcie II miejsca – 200 zł,

- za zajęcie III miejsca – 100 zł,

 4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień oraz do zmiany sposobu przyznawania nagród.

4.3. Nagrody dofinansowane są z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu pn. „Promocja Odnowy Wsi Dolnośląskiej w sołectwie Lubiąż poprzez promocję i rozwój Ekomuzeum Cysterskiego”.

 5. Wykorzystanie nagrodzonych zdjęć

 5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nagrodzonych i wyróżnionych prac w innych publikacjach promujących Ekomuzeum Cysterskie, a w szczególności w folderach i materiałach reklamowych (np. ulotka promocyjna/informacyjna, folder, plakat, a także na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lubiaz.pl i www.OblezenieKlasztoru.pl

 5.2. Organizator uzyskuje uprawnienia, o których mowa w pkt. 5.1 regulaminu, nieodpłatnie, na podstawie oświadczenia złożonego przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.5 B regulaminu

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3818965