Aktywni w Leaderze

1 czerwca 2012 - Zbigniew Posacki

Program Leader jest skierowany na rozwój obszarów wiejskich i wspiera oddolne inicjatywy realizowane między innymi przez organizacje pozarządowe i samorządy. Głównym założeniem przy ocenie merytorycznej dokonywanej przez Radę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” jest zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju. Jest to dokument, który określa kryteria oceny wniosków, które zakładają przede wszystkim projekty związane z rozwojem turystyki i animowaniem społeczności do oddolnych działań.

Odnowa Lubiąża

W Lubiążu diagnoza potrzeb została dokonana już kilka lat temu w postaci m.in. takiego dokumentu jak Plan Odnowy Miejscowości, w którym największy nacisk kładziony jest na rozwój Ekomuzeum Cysterskiego oraz realizację inicjatyw oddolnych. Te założenia pozwalają wnioskować o inwestycje , które wynikają z najważniejszych potrzeb mieszkańców.

W pierwszym w tym roku naborze, Gmina Wołów aplikowała do działania „Odnowa i rozwój wsi”, natomiast w drugim działaniu „Małe projekty” dużą aktywnością wykazały się organizacje i instytucje wnioskując o dotacje na zadania realizowane w Lubiążu.

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zostały złożone 2 wnioski na sumę 912 610 zł, z czego kwota refundacji wyniesie 491 158 zł.

Jest to projekt pt. „Animowanie życia kulturalnego w Lubiążu” zakładający zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury wraz z budową kameralnej sceny. Drugi projekt dotyczy zagospodarowania terenu wokół szkoły, budowy placu zabaw oraz przede wszystkim długo oczekiwana modernizacja boiska o nawierzchni trawiastej.

Pomnożą złotówki?

Do drugiego działania „Małe projekty” zostało złożonych 6 projektów dotyczących Lubiąża. Dwa z nich złożyło Stowarzyszenie Lubiąż na dostosowanie izby muzealnej do obsługi wizyt studyjnych i miejsca spotkań mieszkańców (modernizacja budynku i podłączenie mediów) oraz na „Turystyczny rozwój Ekomuzeum Cysterskiego”. Projekt ten zakłada wydanie publikacji dla turystów oraz zakup rowerów do wypożyczalni. Wartość projektów to 71480 zł, z czego kwota refundacji to 49900 zł.

Dodać należy, że dla stowarzyszeń zdobycie takich pieniędzy to ogromny problem i jeżeli nie uda się uzyskać preferencyjnych kredytów i środków na wkład własny, to organizacja będzie musiała zrezygnować z dotacji. Stąd tez decyzja o uzyskaniu statusu Organizacji Pożytku Publicznego, która w przyszłym roku umożliwi uzyskiwanie 1% odpisu z podatku.

Na stworzenie „Ośrodka szkoleniowo-wodniackiego Szlaku Odry” w remizie strażackiej wniosek złożyła Ochotnicza Straż Pożarna. Lubiąscy strażacy są bardzo aktywni w działaniach propagujących turystyczne wykorzystanie Odry i stworzenie takiego ośrodka pozwoli kształcić przyszłych motorowodniaków, rozwijać turystyczne wykorzystanie Odry oraz zagospodarować piętro remizy OSP.

Powyższe projekty są wynikiem wspólnych konsultacji i mają na celu rozwój turystyki w Lubiążu, z której największe profity będą czerpać mieszkańcy i punkty usługowe. Do tego nawiązuje także projekt złożony przez Wołowski Ośrodek Kultury na inscenizację historyczną „Oblężenie klasztoru”.

Głos młodzieży

Stowarzyszenie Lubiąż było też inicjatorem spotkania z młodzieżą, dotyczącego zdiagnozowania ich potrzeb i kierunków działań. W wyniku konsultacji jednoznacznie stwierdzono, że należy rozwinąć działalność kulturalną. Dlatego też został poprzez Wołowski Ośrodek Kultury złożony projekt na wyposażenie Domu Kultury w Lubiążu w sprzęt nagłaśniający, muzyczny (gitary, keyboard, wzmacniacz), wyposażenie w stoły i ławki oraz zakup jednolitych strojów dla członków szkolnego chóru.

Projekt rozwijający ruch turystyczny złożyła Fundacja Edusilesia, która swoją siedzibę ma w Lubiążu. Zakres to zakup sprzęt wodnego w postaci kajaków oraz cykl imprez promujących Odrę jako rzekę turystyczną.

Maksymalna kwota o jaka można ubiegać się z działania „Małe projekty” to 25 tys. Wnioski są już po ocenie merytorycznej i zostały przez Stowarzyszenie LGD przekazane do oceny formalnej do Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków, najpierw beneficjent musi sfinansować zadanie, a później po pozytywnej kontroli refundowane są środki w wysokości 70% (nie więcej niż 25 tys).

Stowarzyszenie Lubiąż złożyło również projekt na sfinansowanie zajęć muzycznych oraz dziennikarskich do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 „Edukacyjne inicjatywy na obszarach wiejskich”. Wniosek jest już po pozytywnej ocenie formalnej i oczekuje na ocenę merytoryczną. Mimo ogromnej konkurencji Prezes stowarzyszenia Zbigniew Posacki mocno liczy na pozytywne rozstrzygniecie.

W sumie na zadania w Lubiążu do działania „Małe projekty”  złożonych zostało wniosków na wartość projektów 214 615 zł z czego wnioskowana wartość refundacji to 124 990 zł. Realizacja zadań będzie prowadzona w latach 2012-2013.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3818803