Organizacja Pożytku Publicznego

13 maja 2012 - Zbigniew Posacki

Prawie trzydzieści osób przybyło 10 maja do szkoły w Lubiążu, żeby podsumować działalność Stowarzyszenia Lubiąż oraz podyskutować o planach na bieżący rok. Po oficjalnym rozpoczęciu, prezes stowarzyszenia Zbigniew Posacki przedstawił sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe. Pierwszy kwartał roku dla organizacji, to okres wnioskowania o środki finansowe z zewnętrznych źródeł. Stowarzyszenie wykazało się tu dużą aktywnością, bowiem złożyło 7 wniosków, z których 3 uzyskało dofinansowanie.

Dorobek coraz bogatszy

Pierwszym zrealizowanym w roku ubiegłym projekcie była organizacja inscenizacji historycznej „Oblężenie klasztoru”. Udało tu się pozyskać darowiznę z Fundacji Polska Miedź w kwocie 25 tys. i 500 zł z Nadleśnictwa Wołów oraz dotację z Powiatu Wołowskiego na koncert jazzowy w kwocie 2,5 tys. Przy dodatkowym wparciu Gminy Wołów i Wołowskiego Ośrodka Kultury oraz wielu organizacji pozarządowych, wydarzenie było bardzo udane. Organizatorzy przewidują, że podczas imprezy przewinęło się blisko 5000 turystów.

Drugim wyzwaniem w roku ubiegłym dla członków zarządu, był remont dawnej remizy strażackiej, znajdującej się na edukacyjnej ścieżce historyczno-przyrodniczej. Szereg wymogów jakie zakładał program Leader, uzyskanie kredytu na sfinansowanie inwestycji oraz wiele nieprzewidzianych kosztów, nie zniechęciło społeczników i w listopadzie remont remizy został zakończony. To wszystko musiało odbyć się kosztem zadłużenia stowarzyszenia, jednak w przeciwnym razie nie udało by się zrealizować modelowego projektu na Dolnym Śląsku z Programu Leader. Oprócz ratowania remizy, zmodernizowana została strona internetowa www.lubiaz.pl oraz zakupiono projektor multimedialny.

Organizacja Pożytku Publicznego

Po przedstawieniu sprawozdań, Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło dla zarządu absolutorium. Po podjęciu kolejnych uchwał w postaci zatwierdzenia regulaminów pracy Zarządu i komisji rewizyjnej, uchwalenia wzoru deklaracji członkowskiej, przystąpiono do ostatniej uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej. Zaproponowane przez zarząd podniesienie składki z 20 zł do 40 zł rocznie, nie zostało zaakceptowane, bowiem została wysunięta propozycja 50 zł, którą od razu przegłosowano.

Jak podkreślił Prezes, często przez brak środków na wkład własny nie można skorzystać z dostępnych środków. Poza tym dodał, że w tym roku zostały złożone dwa kolejne wnioski do działania „Małe projekty”, w których nie dość, że dotacje są refundowane, wymagają też 30% wkładu własnego. Dlatego stowarzyszenie przy braku dodatkowych środków jak np. darowizny, będzie musiało zrezygnować z niektórych projektów.

Dobrą wiadomością dla członków przekazaną przez zarząd była informacja o uzyskaniu w lutym br przez Stowarzyszenie Lubiąż statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Procedura, która trwała ponad 3 miesiące, nie pozwoliła w tym roku przekazywać 1% od podatku, jednak zarząd mocno liczy na przychylność podatników i wsparcie w roku przyszłym. Jak wynika ze sprawozdania finansowego, każda złotówka w stowarzyszeniu, jest pomnażana kilkukrotnie i inwestowana w działalność statutową.

Bogate plany

Na zakończenie spotkania Prezes stowarzyszenia omówił plany na rok bieżący. Poinformował o podpisaniu umowy na realizacje projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt „Edukacja historyczna i kulturowa bractwa cysterskiego”, na które udało pozyskać się prawie 40 tys. Projekt kierowany jest do grupy 22 osobowej młodzieży z Gminy Wołów w wieku 15-24 lata i realizowany będzie od lipca. Zadania w projekcie to oprócz warsztatów historycznych o Cystersach i rzemieślniczych budowy chat, wozu cysterskiego to też profesjonalne szycie strojów średniowiecznych, które uczestnicy projektu otrzymają na własność. Ze względu na personalne szycie strojów, w przypadku deklaracji, można już dziś zgłaszać chęć uczestnictwa. Oprócz tych działań, projekt zakłada wsparcie programowe na inscenizację, która w tym roku odbędzie się 1 września.

Kolejnym zadaniem do realizacji jest dostosowanie wyremontowanego budynku remizy do spotkań i przyjmowania wizyt studyjnych. Został złożony projekt, który przeszedł pozytywna ocenę merytoryczną, jednak aby rozpocząć jego realizację stowarzyszenie musi zdobyć środki na wkład własny.

Animacja młodzieży

Stowarzyszenie Lubiąż włączyło się też do działań animujących młodzież do realizacji wspólnych projektów. Po spotkaniu z młodzieżą, które odbyło się w marcu w domu kultury, ustalone zostały potrzeby młodzieży w kwestii ożywiania życia kulturalnego i na takie działania zostały złożone projekty. Jeden poprzez WOK m.in. na wyposażenie domu kultury w Lubiążu w sprzęt muzyczny i nagłaśniający, a drugi przez Stowarzyszenie Lubiąż na zajęcia muzyczne i dziennikarskie. Ostateczne wyniki wniosków będą znane pod koniec roku.

Cieszy niezwykle fakt, że młodzież wykazuje zainteresowanie działalnością lubiąskiej organizacji i chce włączać się do wspólnych działań. Na pewno na efekty nie będzie trzeba długo czekać.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3819325