Uwaga na płonące kominy!

14 lutego 2012 - OSP Lubiąż

Przyszły zimowe chłody, a z nimi zdarzenia dotyczące pożarów w budynkach mieszkalnych spowodowane wadliwie działającymi urządzeniami grzewczymi na paliwo stałe (piece i kuchnie węglowe) występującymi często w starych budynkach mieszkalnych oraz w znacznej części budynków wiejskich, które użytkowane są w niewłaściwy sposób albo wadliwie działają. W związku z tym należy zwracać szczególną uwagę na stan techniczny tych urządzeń i co najmniej raz w roku sprawdzić ich stan techniczny. Mówi o tym przepis zawarty w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Oprócz dbania o stan techniczny przewodów kominowych należy także zwrócić uwagę na usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, a mianowicie:

-          z palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,

-          z palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych powyżej – co najmniej cztery razy w roku,

-          z palenisk pozostałych budynków opalanych paliwem płynnym i gazowym -co najmniej dwa razy w roku,

-          z przewodów wentylacyjnych – co najmniej raz w roku.

Wymagania powyższe  zawarte zostały w 34 ust. 1 pkt. 1,2,3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że niektórzy właściciele, zarządcy budynków mieszkalnych w ramach źle rozumianych oszczędności świadomie rezygnują z kontroli przewodów kominowych bądź zlecają ich przeprowadzanie osobom nie posiadającym odpowiednich kwalifikacji, co stanowi naruszenie przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, a w konsekwencji może doprowadzić do śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla lub pożaru.

Przy zatkanym przewodzie kominowym dym wypełnia pomieszczenia mieszkalne. W dymie powstałym w wyniku spalania np.: węgla powstają lotne produkty spalania do których należą między innymi dwutlenek i tlenek węgla.

Dwutlenek węgla to produkt pełnego spalania się węgla. Jest gazem cięższym od powietrza, bezbarwnym i bez zapachu. W normalnych warunkach dwutlenek węgla stanowi około 0,03 procenta objętości powietrza atmosferycznego. Podczas pożaru może dojść do wzrostu stężenia dwutlenku węgla. Przy stężeniu kilkunasto procentowym może dojść do niedotlenienia a nawet do utraty przytomności. W stężeniu powyżej 30 procent wywołuje natychmiastową śmierć.

Tlenek węgla jest również gazem bezbarwnym, bez zapachu i nieco lżejszym od powietrza. Jest produktem niecałkowitego spalania powstającym przy niedostatecznym dopływie tlenu do strefy spalania. Działając na organizm ludzki uniemożliwia pobieranie tlenu przez krew, a tym samym działa zabójczo. Zawartość 0,03 mg w litrze powietrza może spowodować już śmierć po kilku oddechach.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie apeluje do wszystkich użytkowników i  administratorów budynków mieszkalnych w powiecie wołowskim o obowiązku dokonywania przeglądów przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przez osoby do tego upoważnione.

Ze statystyk wynika, że w roku ubiegłym kilkadziesiąt wyjazdów straży pożarnej były to pożary obiektów mieszkalnych lub użyteczności publicznej, gdzie przyczyną było zapalenie się sadzy w przewodach spalinowych i dymowych. Przy pożarach sadzy płatkowej kominem wydostaje się snop iskier, mogący zagrażać sąsiednim dachom. Wewnątrz komina temperatura jest stosunkowo niewielka. Znacznie gorsza sytuacja występuje przy spalaniu sadzy szklistej, osadzonej na ściankach komina, powodującej jego nagrzewanie na całej długości, grożąc pęknięciem. Przy zatkanym przewodzie kominowym dym wypełnia pomieszczenia mieszkalne. W dymie powstałym w wyniku spalania np.: węgla powstają lotne produkty spalania do których należą między innymi dwutlenek i tlenek węgla, które w odpowiednim stężeniu stanowią zagrożenie zdrowia i życia.

źródło: www.wolow.pl

 

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772978