Statut

Statut Sołectwa Lubiąż

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.  Sołectwo Lubiąż jest jednostką pomocniczą Gminy Wołów.

§ 2.

1.       Obszar Sołectwa Lubiąż obejmuje miejscowość Lubiąż.

2.       Położenie sołectwa w Gminie określa mapa sytuacyjna będąca załącznikiem  do niniejszego statutu.

3.       Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Lubiąż.

                                                                         § 3.

 1.       Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Lubiąż, zwanego dalej „sołectwem".

2.       Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1)      gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wołów,

2)      sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Lubiąż w Gminie Wołów,

3)      statucie gminy - należy przez to rozumieć statut Gminy Wołów,

4)      radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Wołowie,

5)      burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Wołów,

6)      zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Lubiąż w Gminie Wołów,

7)      sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Lubiąż w Gminie Wołów,

8)      radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Lubiąż w Gminie Wołów.

Rozdział 2

Zakres działania sołectwa

§ 4.

 Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie zastrzeżone przepisami prawa na rzecz innych podmiotów.

§ 5.

 Zadania sołectwa obejmują w szczególności:

 1)      współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa,

2)      reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy,

3)      tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa,

4)      zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:

a)      dróg, ulic i mostów,

b)      wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków komunalnych, a także sieci energetycznej, cieplnej i gazowej,

c)       przystanków autobusowych,

d)      szkół podstawowych i przedszkoli,

e)      obiektów zabytkowych i sakralnych,

f)        obiektów obsługi ruchu turystycznego,

g)      obiektów sportowych i wypoczynkowych,

h)      innych obiektów,

5)      zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw dotyczących:

a)      współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa       i porządku na obszarze sołectwa,

b)      współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy,

c)       ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni,

d)      konsultacji społecznych w sprawach należących do zakresu działania rady,

e)      pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania konkretnych form pomocy społecznej,

f)        organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności publicznej w sposób odpowiadający potrzebom mieszkańców sołectwa,

g)      organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,

6)      gospodarowanie przekazanym mieniem gminnym,

7)      występowanie do rady o rozpatrzenie innych spraw publicznych sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,

8)      wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących sołectwa.

                                                                           § 6.

 Zadania określone w § 5 samorząd sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1)      podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

2)      współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radę konsultacji społecznej projektów uchwał rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

3)      współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizowania spotkań z wyborcami oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołectwa,

4)      ustalanie zadań dla sołtysa, które winien realizować między zebraniami wiejskimi,

5)      zgłaszanie wniosków do komisji rady,

6)      przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,

7)      wyrażanie opinii.

Rozdział 3

Organy sołectwa i zakres ich działania

                                                                           § 7.

 1.       Organami sołectwa są:

 1) Zebranie wiejskie 

2)      Sołtys   

 2.       Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.

                                                                           § 8.

 1.       Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

2.       Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

3.       Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym sołtysa.

4.       Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata.

Zebranie Wiejskie

                                                                            § 9.

 1.       Zebranie wiejskie tworzą wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do organów sołectwa.

2.       Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

3.       Do wyłącznych kompetencji zebrania wiejskiego należy:

                   1)  wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej oraz stwierdzenie wygaśnięcia ich                         mandatu,

2)   uchwalenie każdego roku poprzedzającego rok budżetowy zestawienia najpilniejszych potrzeb sołectwa na rok przyszły,

3)   rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania uchwał zebrania wiejskiego,

4)   opiniowanie spraw o których mowa w § 5 pkt.8.

                                                                             § 10.

1. Zebranie wiejskie zwołuje:

 1)      sołtys:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,

c)       na wniosek rady lub burmistrza,

d)      na wniosek rady sołeckiej .

 2)      organy gminy.

                                                                             § 11.

 1.       Zawiadomienie o zebraniu powinno ukazać się na tablicy ogłoszeń w sołectwie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

2.       Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali zawiadomieni
o zebraniu zgodnie z wymogami statutu.

                                                                             § 12.

 1.       Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania przewodniczy członek rady sołeckiej wskazany przez sołtysa.

2.       Porządek obrad na zebraniu ustala sołtys.

3.       Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust. 2.

4.       Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go nie mniej niż 1/10 obecnych członków zebrania wiejskiego. W innym wypadku, o zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad na wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 3, decyduje sołtys.

5.       Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawach osobowych.

6.       Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów. Zwykła większość głosów występuje wtedy, gdy liczba głosów „za” jest większa od liczby „przeciw”.

7.       Uprawnieni do udziału w zebraniu swoją obecność potwierdzają na liście obecności.

8.       Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane:

1)      protokolant jest wyznaczony przez zebranie,

2)      protokół z zebrania podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

9.       Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Sołtys

§ 13.

        Do obowiązków sołtysa należy, w szczególności:

 1)      reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

2)      zwoływanie zebrania wiejskiego,

3)      zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i przewodniczenie jej obradom,

4)      gospodarowanie przekazanym gminnym mieniem ruchomym z należytą starannością,

5)      uczestniczenie w sesjach rady, uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez organy gminy,

6)      doręczanie nakazów płatniczych w okresie 14 dni przed terminem płatności dla podatników z terenu sołectwa,

7)   przygotowanie projektów uchwał i wykonywanie uchwały zebrań wiejskich,

8)   składanie sprawozdania z wykonania uchwał zebrania wiejskiego,

9)   opiniowanie, w zakresie wskazanym przez burmistrza, wniosków mieszkańców   sołectwa o udzielanie ulg i zwolnień z podatków i opłat stanowiących dochody  gminy,

10) prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej: statut sołectwa, uchwały  zebrania wiejskiego, protokoły z zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,   sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz korespondencję urzędową,

 11) przedstawienie burmistrzowi do 1 października każdego roku poprzedzającego  rok budżetowy zestawienia najpilniejszych potrzeb sołectwa na rok przyszły, uchwalonych przez zebranie wiejskie,

 12) wykonywanie innych zadań powierzonych uchwałą rady, w szczególności inkaso niektórych podatków.

                                                                            § 14.

 1.       Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne.

2.       Sołtys otrzymuje:

1)     prowizję za inkaso podatków, której wysokość ustala rada,

2)     dietę i zwrot kosztów podróży służbowej w wysokości ustalonej przez radę.

Rada Sołecka

§ 15.

 1.       Rada sołecka składa się z 5 - 7 osób.

2.       Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

3.       Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

4.       Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy, lub na wniosek co najmniej 2 członków rady sołeckiej.

5.       O terminie posiedzenia rady sołeckiej sołtys powiadamia pozostałych członków rady sołeckiej.

6.       Rada sołecka podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów obecnych członków rady sołeckiej.

7.       Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa jako organu wykonawczego sołectwa i jej kompetencje mają charakter doradczy i opiniujący.

8.       Rada sołecka inicjuje przedsięwzięcia w ramach kompetencji i zadań sołectwa.

Rozdział 4

Wybory organów sołectwa

§ 16.

1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada lub burmistrz nie później niż na 60 dni przed upływem kadencji sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim, w którym musi uczestniczyć co najmniej 1/25 uprawnionych uczestników, zwoływanym nie później niż 14 dni przed upływem kadencji sołtysa i rady sołeckiej.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej przepisem ust. 2 frekwencji mieszkańców sołectwa, wybory w nowym terminie tj. co najmniej 30 minut później mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych posiadających czynne prawo wyborcze.

4. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich przyczyny.

5. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej mają obywatele Polski i państw Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale mieszkają na obszarze sołectwa.

6. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania stosuje się przepisy prawa cywilnego.

7. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

8. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.

§ 17.

 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje burmistrz. W tym celu burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.

2. Zawiadomienie burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

3. Wyboru do organów sołectwa dokonuje się w głosowaniu tajnym.

4. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza komisja wyborcza w składzie co najmniej trzech osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania.

5. Członkiem komisji wyborczej nie może być kandydat do organu sołectwa.

6. Do zadań komisji wyborczej należy:

1) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia wyborów,

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

3) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego głosowania,

4) ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich ogłoszenie,

5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów – protokół podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy członkowie komisji wyborczej.

7. Wyboru członków organów sołectwa dokonuje się tylko spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym po otrzymaniu ich zgody ustnej lub pisemnej.

8. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

9. Lista zgłoszonych kandydatów może być zamknięta po przegłosowaniu wniosku o jej zamknięcie złożonego przez uczestników zebrania.

10. Głosowanie na członków organów sołectwa odbywa się przez postawienie znaku „X” przed nazwiskiem wybranego kandydata.

11. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią rady .

12. Nieważne są głosy na kartach:

1) innych niż ustalone w ust. 11,

2) nieczytelnych,

3) przedartych.

13. Kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów uważa się za wybranych do organów sołectwa.

§ 18.

1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:

 1)złożenia na ręce burmistrza pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu,

3) śmierci.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.

§ 19.

 1. W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.

2. Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

§ 20.

 1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołany  przed upływem kadencji.

2. O odwołanie organów sołectwa mogą występować: rada, burmistrz, 1/15 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.

5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.

6. Głosowanie tajne w sprawie odwołania przeprowadza się stosując odpowiednie postanowienia niniejszego statutu jak przy wyborach.

§ 21.

1.  Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje burmistrz, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się stosując tryb przewidziany dla wyborów organów sołectwa.

3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 16.

Rozdział 5

Mienie Sołectwa

§ 22.

 Sołectwo zarządza i korzysta z mienia przekazanego przez gminę.

§ 23.

 Przekazanie sołectwu mienia następuje zarządzeniem burmistrza na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 24.

Sołectwo w stosunku do przekazanego mienia dokonuje czynności w ramach zwykłego zarządu  polegających na korzystaniu z mienia, zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 25.

1. W imieniu sołectwa zarząd mieniem sprawuje sołtys.

2. Sołtys udostępnia mieszkańcom sołectwa lokale, inne nieruchomości i rzeczy ruchome, będące w zarządzie sołectwa, do bieżącego korzystania.

§ 26.

Sołectwo ponosi odpowiedzialność za stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

Rozdział 6

Finansowanie sołectwa

§ 27.

  Środki finansowe z budżetu gminy przeznacza się w szczególności na:

1) utrzymanie wiejskich obiektów sportowych,

2) wspomaganie zespołów kulturalnych i klubów sportowych.

Rozdział 7

Nadzór sołectwa

§ 28.

 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: rada i burmistrz.

§ 29.

 Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących  funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy oraz dostępu do urządzeń i mienia  pozostających we władaniu sołectwa.

§ 30.

 1. Sołtys zobowiązany jest do przedkładania burmistrzowi uchwał zebrania wiejskiego w  ciągu 7 dni od ich podjęcia.

2. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje ją radzie celem zajęcia stanowiska, ze stwierdzeniem nieważności włącznie.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 31.

 Zmian niniejszego statutu dokonuje rada:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek zebrania wiejskiego,

3) na wniosek burmistrza.

§ 32.

 Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wołowie Nr V/36/99 z dnia 11 lutego 1999 r.
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa w Lubiążu.

§ 33.

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772893