Statut

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Lubiążu

 Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Lubiążu zwana dalej OSP.

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszenia (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. nr.147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.) a także niniejszego statutu.

Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

Siedzibą OSP jest Remiza położona w Lubiążu przy ulicy Willmanna 30.

 §2

 Terenem działania OSP jest teren powiatu.

Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”.

§3

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej, według zasad określonych przez zarząd Główny Związku.

 §4

 Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudnić pracowników.

Rozdział II

 CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§5

 Celem i zadaniami OSP są :

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

upowszechnienie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,

wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu, działania na rzecz ochrony środowiska.

 §6

 Cele i zadania wymienione w §5, OSP realizuje przez:

organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,

przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowych oraz ratownictwa,

organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołów operacyjno-technicznych,

prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia członków funkcyjnych OSP.

organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,

organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,

prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań

wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,

zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego, oraz sprzętu podnoszącego mobilność jednostki.

 §7

 Działalność określona w, §5 i §6 jest włączona działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:

- udział w akcjach ratowniczych,

Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:

- organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

Rozdział III

 CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 §8

 Członkowie OSP dzielą się na:

Członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

Członków spierających,

Członków honorowych.

 §9

 Członkiem zwyczajnymi OSP mogą być:

pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,

małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

 §10

 Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następujące treści „W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne”.

 §11

Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do komisji ds. młodzieży działających w Związku.

Członkowie młodzieżowej drużyny pożarnicze nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.

 §12

 Członkowie zwyczajni mają prawo:

Wybierać i być wybierani do władz OSP z wyjątkiem młodzieży powyżej 18 lat roku życia,

uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,

wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

używać munduru, dystynkcji i odznak.

 §13

 Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

aktywne uczestnictwo w działalności OSP,

przestrzegać postanowień niniejszego statutu i innych uchwal władz OSP oraz uchwal władz Związku,

podnoszenie poziomu wiedzy, pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,

dbanie o mienie OSP,

regularne płacenie składek członkowskich.

 §14

 Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się Jednostkę operacyjno-techniczną.

§15

 Członkostwo ustaje na skutek:

skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,

skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,

nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,

śmierci członka,

wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.

przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 lit. b i w pkt. 3 lit. a zarząd OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszeniu jego treści na posiedzeniu zarządu,

od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. b i pkt. 3 lit. a, członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna,

do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.

 §16

 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 §17

 Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.

Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.

R o z d z i a ł I V

 WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §18

 Władzami OSP są:

Walne Zebranie Członków OSP,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.

 §19

 Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 §20

 Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 §21

 Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:

 1. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP.
 2. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP.
 3. udzielenia absolutorium Zarządowi OSP.
 4. uchwalenie programu działania i budżetu OSP.
 5. określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,
 6. wybór, spośród siebie Zarządu w liczbie 6 osób i odwołanie tego Zarzadu,
 7. wybór spośród siebie i odwołanie Komisji Rewizyjnej, w liczbie 3 osób,
 8. uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę.
 9. ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 10. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
 11. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
 12. wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku,
 13. podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,
 14. nadawanie członkostwa honorowego OSP.
 15. podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

 §22

 Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

Zwyczajne walne zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 §23

 Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:

z własnej inicjatywy,

na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,

na żądanie połowy liczby członków OSP.

Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spośród spraw określonych w § 21 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w te funkcje innych członków OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.

 §24

 Przebieg Walnego Nadzwyczajnego oraz Sprawozdawczego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

ZARZĄD

§25

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.

2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku przez niego pisemnej rezygnacji.

 §26

 Do zadań zarządu należy:

reprezentowanie interesów OSP.

realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,

zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP,

niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,

opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,

zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu,

przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

tworzenie zespołu jednostki operacyjno-technicznej,

organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.

dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.

rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.

wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

 §27

 Prezes Zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje OSP.

 §28

 Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

§29

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP Prezes, Skarbnik i Sekretarz.

 §30

 1. Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

2. Do obowiązków naczelnika należy:

wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.

organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej,

czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,

dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawnością,

opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP.

 §31

 Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:

pochwałę ustną,

pochwałę w rozkazie naczelnika ,

wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,

sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 §32

 Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:

upomnienie ustne,

nagana w rozkazie naczelnika ,

wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

KOMISJA REWIZYJNA

 §33

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.

przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.

2. Komisja Rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

3. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej maże nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji:

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

5. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie z godnie z §23 ust. 4.

 §34

 Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 §35

 Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

R o z d z i a ł V

MAJATEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ OSP

 §36

 1. Majątek i fundusze OSP powstają z:

składek członkowskich,

dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

dochodów z majątku i imprez,

ofiarności publicznej,

 §37

 Zabrania się:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,

przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

R o z d z i a ł V I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 §38

 Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 §39

 Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§40

 W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków OSP, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Wołowie. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

LUBIĄŻ 3 kwiecień 2004r.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3773048